gateparkering skilt torget

Bortauing av biler

Ålesund parkering AS har myndighet til å fjerne kjøretøy som er parkert i strid med vegtrafikklovgivningen, etter § 37, og fjerning iht. forskrift om vilkårsparkering av  § 38-43

 

Når kan en bil bli borttauet?

  • Borttauing benyttes  i tilfeller der vi må løse trafikale problemer.
  • Kjøretøy som forsøpler miljøet ved å stå med oljelekkasjer, bensin/ diesellekkasjer er også element vi fjerner fra gatene.
  • I tillegg er vi pålagt å fjerne uregistrerte kjøretøy som står parkert på offentlig gate ut over 14 dager.

 

Borttauing er i seg selv ikke en «straff», men benyttes i tilfeller der kjøretøy står til hinder eller ulempe. Utover brudd på parkeringsbestemmelsen benyttes borttauinger ved innesperringer eller når feilparkeringer hindrer snørydding ol.  som er varslet med skilt. Men hvis bilen hindrer brøyting kan den bli fjernet uten varsel.

I tillegg til krav om hinder eller ulempe, vil også biler som over en viss tid har parkert i strid med reguleringene – manglende betaling, p-tillatelse, mot forbud etc iht til forskrift om vilkårsparkering av § 38-43. og hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Skilt som regulerer parkering trer i kraft så snart de er satt opp.

For biler som allerede står på stedet gjelder det en regel som er ukjent for mange: Parkeringsforskriften § 24: «På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognene senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet».  Med andre ord så må man kontrollere at bilen står lovlig parkert minst en gang i døgnet. Hvis man skal reise bort bør man ha avtale med noen som kan flytte bilen hvis det settes ut slike skilt, ellers risikerer man at den blir tauet bort.

Etter §38 fjerde ledd,  kan også motorvognen fjernes når registrert eier har mer enn kr. 6000,- i ubetalte kontrollsanskjoner. Motorvognen kan da holdes tilbake inntil skyldig beløp er betalt

Regler for uregistrerte kjøretøy


"Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt" (Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4 § 17, 1. ledd, 3.pkt).

Det er ikke mulig å søke forlengelse utover 14 dager. Maksimal parkeringstid på 14 dager gjelder selv om kjøretøyet eventuelt flyttes fra en gate til en annen. Har du behov for lengre tids oppbevaring av uregistrert kjøretøy, må privat parkeringsplass ordnes.

Har du melding om uregistrerte kjøretøy som står på offentlig vei eller parkeringsplass over lengre tid, ta kontakt med oss eller politiet. Oppgi da nøyaktig adresse og beskrivelse på kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at fjerning av uregistrerte kjøretøy kan ta tid. Alle henvendelser blir fulgt opp, men vi gjør nødvendige prioriteringer. Etter vår befaring må det gå 14 dager før kjøretøyet eventuelt kan fjernes.

 

TAUING FRA PRIVATE OMRÅDER

For å taue kjøretøy fra private områder må områdets eier eller bruker begjære kjøretøyet tauet, dette skal gjøres skriftlig.

Når Ålesund parkering får inn begjæringen vil vi først vurdere lovligheten og nødvendigheten av tauingen. Deretter må det fylles ut et skjema som viser bilens tilstand i tilfelle påstand om at bilen ble skadet eller noe er fjernet under tauingen. Det er den enkelte bileier som er ansvarlig for alle kostnader ved fjerninger, og disse må gjøres opp før bilen blir utlevert. I enkelte tilfeller blir ikke bilen hentet, og da blir den lagret hos bilberger. Her påløper lagerleie, og også denne må betales av bileier før bilen leveres ut. Hvis bilen ikke hentes ut i løpet av 3 mnd. vil den bli solgt via Namsmyndighetene. Salgssummen vil da gå til dekning av fjerningskostnadene, lagerleie og annet. I de tilfeller hvor salgssummen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, vil den som har rekvirert tauingen måtte dekke disse. I de tilfeller bilen som fjernes er kondemnabel og ikke har noen verdi, er den som rekvirerer tauingen ansvarlig for alle kostnader ved denne.

Hvor blir bilene tauet?

Alle biler som blir borttauet av Ålesund Parkering AS, blir samlet hos Møre bilberging sitt inntauingsområde på Lerstad. Adresse: Lerstadvegen 525, 6018 Ålesund.

Her oppbevares de i tre måneder, hvoretter de kan selges i henhold til §37 i vegtrafikkloven. Kjøretøy som på denne måten blir tatt i forvaring, står for eierens egen regning og risiko.